Lees verder
NCR is de vereniging van en voor coöperaties. De vereniging wordt bestuurd door NCR-leden. In oktober ontstaat in het NCR-bestuur een vacature door het vertrek van Rien van Doorn als voorzitter van FruitMasters.

Het bestuur van NCR bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Gestreefd wordt naar een omvang van 8 bestuursleden, waarvan de ene helft uit de land- en tuinbouw afkomstig is en de andere helft uit andere sectoren. Daarnaast is er ook een spreiding tussen bestuursleden, commissarissen en directies van leden van de vereniging. De samenstelling is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar onafhankelijk en kritisch opereren. De competenties zijn complementair. Het bestuur vormt een evenwichtige afspiegeling van het ledenbestand van NCR, waarbij ernaar gestreefd wordt om 2/3 van het bestuur te laten bestaan uit vertegenwoordigers van de grote coöperaties.

Beoogde samenstelling

Met het oog op de beoogde samenstelling gaat voor deze vacature de voorkeur uit naar een bestuurslid of commissaris die als lid is verbonden aan een middelgrote agrarische coöperatie.

Profiel individuele bestuursleden:

  • affiniteit met de coöperatieve identiteit;
  • overtuigd van de noodzaak van het instituut NCR;
  • conceptueel abstract denkvermogen;
  • kritisch en constructief;
  • beschouwend, reflectieve instelling;
  • sterke contactuele en relationele vaardigheden;
  • sterk netwerk in de coöperatieve wereld.

Van individuele bestuursleden wordt verwacht dat ze minimaal 5 dagen per jaar beschikbaar zijn voor NCR. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan slechts een maal worden herbenoemd.

Procedure

De procedure om te voorzien in deze vacature is als volgt. In de periode tot augustus 2019 worden leden opgeroepen zich beschikbaar te stellen voor deze vacature.

Er wordt vervolgens een commissie gevormd bestaande uit 2 bestuursleden en een lid van de ALV die de sollicitatiegesprekken met de kandidaten voeren. Hierna komt men tot een enkelvoudige voordracht voor de ALV van 3 oktober 2019.

Vragen of reacties

Met vragen over deze vacature of reacties op deze vacature kunt u terecht bij NCR via ncr@cooperatie.nl.