Lees verder
Bij coöperatie Agrifirm bundelen we onze krachten. Samen met bijna 10.000 aangesloten Nederlandse leden uit alle agrarische sectoren. De Ledenraad en Jongerenraad wil graag weten wat er speelt bij onze leden. Niet alleen in de districtsraden, maar ook daarbuiten. Daarom waren onze leden deze zomer uitgenodigd voor de Coöperatiedialoog, een serie bijeenkomsten door heel Nederland, georganiseerd in samenwerking met de NCR (Nationale Coöperatieve Raad). In de Coöperatiedialoog is gekeken hoe de verbinding tussen leden vergroot kan worden en wat er leeft bij de leden. Hier vind je een uitgebreid verslag van de uitkomsten en aanbevelingen van de Coöperatiedialoog in 2022.

Toegevoegde waarde

Leden geven aan veel toegevoegde waarde te zien in de prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid en service van Agrifirm. De coöperatie biedt een breed assortiment. Er is veel waardering voor de goede voorlichting en adviezen en o.a. de samenwerking met Exlan. Agrifirm heeft kwalitatief goede (en objectieve) adviseurs en werknemers in dienst. Dit heeft voor veel leden een ontzorgende werking.

Agrifirm kent als grote inkoop- én verkooporganisatie een stevige positie in de markt. Agrifirm wordt dan ook ervaren als een stabiel en sterk bedrijf –en dus ook –als betrouwbare zakenpartner. Leden ervaren doorgaans dat het belang van de leden voorop staat, zowel in financieel beleid als in de invloed en zeggenschapsrelatie. Ledenvoordeel, Ledenkorting en de Loyaliteitsregeling worden goed gewaardeerd.

Ledeninvloed en innovaties maken de coöperatie toekomstgericht. Het delen van kennis en het opstarten van innovatie(projecten) worden erkend als een toegevoegde waarde die Agrifirm levert in de sector. Ook de politieke belangenbehartiging en lobby wordt gewaardeerd, maar leden zijn niet eenduidig over de rol die Agrifirm hierbij moet innemen.

Zorgen

De grootste zorgen die leden hebben zitten in het voortbestaan van coöperatie Agrifirm. Dit laat zich enerzijds uitsplitsen naar de productiekant door (te) hoge energiekosten en grondstofkosten/-schaarste. Anderzijds speelt de verkleining van de afzetmarkt door de te verwachten krimp van de Nederlandse veestapel en afname van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze ontwikkelingen brengen onzekerheden met zich mee voor het voortbestaan van zowel Agrifirm als de leden zelf. Kan Agrifirm hier tijdig op inspelen en anticiperen op toekomstig klimaatbeleid? Houdt Agrifirm zich bezig met de juiste innovaties om gezond te blijven als bedrijf?

Ook is er een zorg omtrent ledenbetrokkenheid. Hoe blijven de leden bij elkaar? Drijft de organisatie niet af van de coöperatieve gedachte? Toenemend individualisme zorgt voor minder binding met de coöperatie en de omgeving. De lage opkomst bij sommige ledendialoogbijeenkomsten wordt hierbij aangehaald als voorbeeld.

Ook als een adviseur verdwijnt kan de verbinding met de coöperatie verloren raken. Door callcenter en ERP-systeem voelen sommige leden zich meer een nummer dan een naam, dit creëert afstand. Hiernaast wordt het aantrekken en/of behouden van gekwalificeerd personeel als een uitdaging gezien. Dit brengt onder andere de service en continuïteit van kennis in het geding.

Algemeen

Leden geven aan de Coöperatiedialoog als prettig te hebben ervaren. De kleinschalige opzet gaf veel mogelijkheid voor het leveren van input, ook voor leden die normaal minder snel aan het woord komen. De rol en aanwezigheid van Districtsraadsleden en commissarissen werd gewaardeerd. Leden vonden het waardevol dat de bijeenkomsten bij andere leden op het erf werden georganiseerd. Wel werd het als jammer ervaren dat de opkomst vaak lager was dan verwacht.

Aanbevelingen

De leden hebben in de Coöperatiedialoog de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Stimuleer ketensamenwerkingen (o.a. kennisdeling). Dit kan ook vruchten afwerpen in de maatschappelijke beeldvorming en de politieke belangenbehartiging;
  • De meerwaarde van coöperatie Agrifirm zit in de persoonlijke benadering van de leden. Blijf hier oog voor houden, o.a. door coöperatief gezinde, gedreven adviseurs en minder ‘anoniem’ geautomatiseerd contact.
  • Stel een concrete toekomstvisie op voor coöperatie Agrifirm, met het oog op de ingrijpende verandering in de Nederlandse agrarische sector.
  • Organiseer ledenbijeenkomsten dichterbij en vaker. Voor veel leden is de afstand, en dus de drempel, te groot om langs te komen. Combineer het nuttige met het aangename.
  • Zorg voor meer verbinding tussen de verschillende sectoren: voornamelijk tussen veeteelt en de plantaardige sectoren.
  • Laat de medewerkers van Agrifirm ook ambassadeur zijn van de coöperatie;
  • Draag de coöperatieve waarden als Agrifirm meer uit;
  • Nodig niet alleen leden uit voor technische bijeenkomsten. Zo zorg je voor betere verbinding en draag je de meerwaarde van de coöperatie beter uit.

Vervolg

De uitkomsten en aanbevelingen worden door de Ledenraad en het bestuur meegenomen in de verbeteracties en toekomstvisie van coöperatie Agrifirm. Ben je lid van coöperatie Agrifirm en wil je graag het volledige rapport ontvangen? Stuur dan een mail naar cooperatiezaken@agrifirm.com.

Ook in 2023 zal een Coöperatiedialoog worden georganiseerd, hiervoor zullen alle leden tegen die tijd een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Samen bereiken we meer

Coöperatie Koninklijke Agrifirm U.A. gelooft in de kracht van haar leden. Boeren die met hun hart, hoofd en handen het verschil maken. In de 120 jaar van ons bestaan is het agrarische landschap enorm veranderd. Onze coöperatie is altijd een stabiele factor gebleven, dankzij de daadkracht en vooruitziende blik van onze leden. Met ons netwerk van meer dan 10.000 aangesloten boeren zijn we een partij van betekenis en creëren we waarde voor onze leden én samenleving. Lees meer over onze innovatieve, toekomstbestendige oplossingen voor een goed rendement op www.agrifirm.nl/samenbereikenwemeer.