Lees verder
Stikstof, klimaat en water. Het is nog maar een greep uit de opgaven waar boeren en tuinders mee te maken hebben. Natuurrijk Limburg helpt agrariërs om een belangrijke stap in de toekomst te zetten door meer biodiversiteit op het boerenland. Volgens de coöperatie kan agrarisch natuurbeheer een oplossing bieden voor meerdere opgaven.

Voor Natuurrijk Limburg ligt nu de uitdaging om in korte tijd nieuwe contracten voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer af te sluiten. Voor mei moeten die contracten er liggen in kansrijke gebieden. Door onder andere bijeenkomsten zoeken de veldmedewerkers naar nieuwe deelnemers om het areaal agrarisch natuurbeheer uit te breiden.

‘Het is dit jaar door de introductie van meerdere grondgebonden regelingen een hele uitdaging’, zegt coördinator Harm Kossen van Natuurrijk Limburg. Maar hij is optimistisch over de realisatie van meer biodiversiteit. ‘Door de samenhang met de conditionaliteiten en ecoregelingen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is het complexer geworden, maar op de lange termijn kan meer samenhang in beleid goed uitpakken’, denkt Kossen.

Zorg dragen

‘Veel boeren willen op het boerenland zorg dragen voor de natuur, welke vorm dan ook. Daar is samenwerking en dialoog tussen veel partijen voor nodig, van de overheid tot landbouwadviseurs tot consumenten’, licht de coördinator toe.

Limburgse boeren zijn al bezig met maatregelen die te maken hebben met biodiversiteit. Zo laten ze bijvoorbeeld het gras langer staan, hebben ze heggen aangeplant en doen ze aan aangepaste gewasrotatie en oogst. Altijd met het oog op meer ruimte voor soorten, zoals hamsters en patrijzen. ‘Op veldbijeenkomsten worden kennis en ervaring gedeeld. Hiermee stimuleren deelnemers elkaar om goede resultaten te halen’, zegt veldmedewerker Rik Schreurs van Natuurrijk Limburg.

Meer samenwerken

‘Door de overlap met de maatregelen vanuit pijler 1 van het GLB is wat wordt opgegeven in de Gecombineerde opgave van invloed op de maatregelen in het agrarisch natuurbeheer. Daarom willen we meer samenwerken met de agrarisch adviseurs’, legt Kossen uit. ‘We doen dan ook de oproep aan onze deelnemers – en nieuw geïnteresseerde deelnemers – om samen met ons en hun adviseur te kijken wat mogelijk is. Veel is nog onduidelijk, maar we zijn via onze koepelorganisatie BoerenNatuur ook steeds in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om alles uitvoerbaar te houden en de kans op doelbereik te vergroten’, licht de coördinator toe.

Praktische maatregelen

Samen met de boeren wil de coöperatie het beleid vertalen naar praktisch uitvoerbare maatregelen. ‘Over alles overleggen we, zodat onze deelnemers enthousiast worden en blijven. Niet omdat het vanuit beleidsregels moet, maar omdat we het samen bedenken, uitvoeren, erop terugkijken en aanpassen’, zegt Schreurs.

‘Het gaat uiteindelijk om de toekomst van boerenbedrijven en voorkomen van verdere schaalvergroting’, besluit Kossen.