Lees verder
Het bestuur van Horticoop werkt aan een transitie waarmee de coöperatie de ledenbelangen ook in de toekomst goed kan blijven dienen. Afgelopen 6 oktober vergaderde de ledenraad en bespraken de ledenraadsleden het plan met de uitgangspunten voor deze transitie. Het plan bevat zo’n 25 punten die richting geven aan onze toekomst. Onderdeel van de ledenvergadering was een groepsdiscussie tussen ledenraadsleden, over deze uitgangspunten. Diverse standpunten werden onderling uitgewisseld en op de meeste punten lagen de ledenraadsleden op één lijn. Nagenoeg alle punten die het bestuur voorstelde, zijn goedgekeurd voor nadere uitwerking. Hieraan wordt de komende maanden stevig doorgewerkt. Tegelijkertijd is de werving van een nieuwe directeur gestart.

Veranderende ledenrelatie
De behoefte aan coöperatieve, bedrijfsmatige ondersteuning bij de glastuinbouwbedrijven is de afgelopen jaren geleidelijk afgenomen en veranderd. Met de verkoop van de groothandelsactiviteiten is de zichtbaarheid van de coöperatie en de transactionele relatie tussen de leden en coöperatie verder afgenomen.

Vaststellen strategie
Het bestuur is daarom een traject gestart om de missie, visie en strategie te herijken, zowel op de hedendaagse behoefte van de leden als op de kansen die Horticoop ziet om haar leden en de tuinbouwsector toegevoegde waarde te blijven bieden. Wat is precies de richting die Horticoop inslaat en wat betekent dit voor leden?

In de ledenraad is onder andere het volgende besproken:

• De coöperatie richt zich in de toekomst nog steeds op het vervullen van de behoefte van leden, maar niet meer primair door middel van toelevering en service, ter ondersteuning in hun bedrijfsactiviteiten. Het primaire doel wordt verbreed: Horticoop richt zich op het belang van de leden, individueel en collectief als sector, in financiële, innovatieve en duurzame zin.

• Om dit te realiseren, willen Horticoop – meer dan nu – een platform (uit)bouwen waarin het, samen met haar leden en de voor de sector belangrijkste belanghebbenden:
o kennis uitwisselen & denkkracht samenbrengen;
o investeren en ondernemen;
o de sector ontwikkelen.

• Het hoofddoel zelf blijft ongewijzigd. Wat Horticoop wil realiseren is waarde te creëren voor leden en een gezonde toekomst te garanderen van de (glas)tuinbouw.

• De organisatie en het portfolio (aan dochters en deelnemingen) wordt op de nieuwe strategie aangepast. In de organisatie richten we ons op de verdere versterking van het ondernemerschap en het innovatievermogen.

• De ledenbinding wordt versterkt, echter op een andere manier dan in verleden: meer als investeerder en minder als klant. Horticoop onderzoekt de mogelijkheid om vermogen in de coöperatie op naam te stellen van leden en certificaten te introduceren, waardoor de leden een sterkere financiële band voelen met de coöperatie.

• Het toezicht (de governance) van de coöperatie wordt aangepast en vereenvoudigd.

Joris Elstgeest, voorzitter: ‘We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent. We hopen u er dan ook u snel meer over te kunnen vertellen. Eén ding is zeker: ik proef dat we in de ledenraad, in het bestuur en in de organisatie enthousiast zijn over de nieuwe plannen. We gaan met veel energie werken aan de implementatie. We verwachten hier de komende maanden gefaseerd meer over te melden.’