Lees verder
De organisaties Zeeuwind, Deltawind en ZLTO willen rondom Windpark Krammer zorgen voor een bijzondere manier van koolstofbinding. Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt geïnvesteerd om meer CO2 uit de atmosfeer te halen en langdurig vast te leggen in landbouwbodems in de vorm van koolstof. Daarbij werken Zeeuwind en Deltawind nauw samen met lokale boeren die CO2 vastleggen in de bodem op hun akkers. De boeren worden ondersteund bij het nemen van bodem- en ecologieversterkende maatregelen en krijgen een financiële vergoeding voor hun diensten.

De ruim 5.000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben Windpark Krammer mogelijk gemaakt. Dit Windpark laat de omgeving meeprofiteren via obligaties en het windfonds Krammer. Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt gereserveerd voor boeren die met bodemmaatregelen koolstof binden in de bodem rondom het windpark.

De komende 5 jaar ontvangen boeren per gemeten ton vastgelegde koolstof een financiële vergoeding. Op basis van wetenschappelijke onderzoeken is een set aan bovengrondse en ondergrondse maatregelen gekozen, waarmee een boer CO2 uit de atmosfeer permanent vastlegt in de bodem. Het gaat om maatregelen als niet-kerende grondbewerking, het gebruiken van vanggewassen en het niet scheuren van grasland. Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in plant en bodem.

Gedurende de pilot voert een groep van 15 boeren, met in totaal bijna 700 hectare landbouwgrond, minimaal 2 extra ondergrondse maatregelen en 1 bovengrondse maatregel uit. Met als doel dat iedere deelnemer elk jaar 30 tot 40 ton CO2 bindt. De agrariers krijgen 70% van de vergoeding jaarlijks naar inspanning uitbetaald en 30% na afloop op basis van de hoeveelheid CO2 die daadwerkelijk is vastgelegd. Hiervoor vindt zowel een 0-meting als eindmeting plaats. In 5 jaar tijd kan de vastgelegde hoeveelheid CO2 oplopen naar 2.750 ton.