Lees verder
Onlangs heeft de coöperatie Agrifirm de doelomschrijving in haar statuten aangevuld met het doel ‘bijdragen in de maatschappelijke acceptatie en de ontwikkeling van kennis en visie ten aanzien van het agrarisch bedrijf’. “Het hoofddoel was, is en blijft echter om onze leden te ondersteunen in het behalen van een zo goed mogelijk rendement”, benadrukt Arian Kamp, voorzitter van de raad van commissarissen van Agrifirm. Waarom de toevoeging? En wat is de toegevoegde waarde hiervan voor Agrifirm-leden?

Dit was de eerste keer dat het doel in de statuten werd gewijzigd, sinds de oprichting van de coöperatie Agrifirm 100 jaar geleden. Een historische gebeurtenis dus. Vanwaar deze stap? Arian: “Agrifirm maakt zich al lang hard voor de positie van de boer door zich in het maatschappelijke debat over landbouw en veehouderij te mengen. Maatschappelijke acceptatie is namelijk een voorwaarde dat agrariërs ook in de toekomst voldoende rendement kunnen blijven behalen. De ledenraad heeft het voorstel om deze doelstelling van Agrifirm ook in de statuten vast te leggen unaniem goedgekeurd.”

Praktijkgerichte oplossingen

Om het doel te ondersteunen, ontwikkelt Agrifirm coöperatieprojecten met praktijkgerichte oplossingen. De ledenraad selecteert deze projecten en keurt ze goed. “Dit doen we op een aantal thema’s, waaronder circulariteit, natuur-inclusieve landbouw en klimaatneutraal ondernemen”, legt Arian uit. “Agrifirm maakt zich bijvoorbeeld hard om samen met partijen in de keten nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen voor hoogwaardige teelten, vlees- en melkproductie, waarbij de boer wordt beloond voor zijn extra inspanningen.”

Waardevolle partner

Daarnaast staat kennisontwikkeling en -deling hoog op de agenda. Kennis rond onderwerpen als het verbeteren van bodemvruchtbaarheid, verlaging van stikstofemissies en optimale gewassenrotatie. Maar ook kennis over bedrijfsvoering en hoe agrariërs hun opbrengsten kunnen verhogen. “In elk contact dat ik met Agrifirm heb, zie ik dat Agrifirm kennis toevoegt en een waardevolle partner is. Bijvoorbeeld in het gezond houden van mijn koeien en op het gebied van droogstandsmanagement”, zegt Arian die zelf al meer dan 25 jaar veehouder is. “Al die kennis is natuurlijk ook heel relevant voor het maatschappelijke debat en voor beleidsvorming, waar Agrifirm regelmatig bij betrokken is. Bijvoorbeeld als het gaat om het mestbeleid en het Klimaatakkoord. En onlangs heeft Agrifirm bijgedragen aan de ontwikkeling van een visie op nieuwe verdienmodellen voor de landbouw via een adviesorgaan van het ministerie van Landbouw.”

Faciliteren leden

Agrifirm mengt zich niet alleen zelf namens de leden in het maatschappelijk debat, maar vindt het juist belangrijk dat boeren ook zelf bijdragen. Daarom faciliteert Agrifirm leden hierin. Agrifirm zorgt er bijvoorbeeld via trainingen voor dat boeren zich toegerust voelen om die rol op zich te nemen. “Een mooi voorbeeld vind ik het Rode Hoed-debat”, zegt Arian. “Daar gingen boeren met stedelingen in gesprek over voedselproductie. Agrifirm steunt dit initiatief om burgers en boeren te verbinden ook financieel, zoals door ondersteuning van ‘Thank a Farmer Day’ en partnerships met Boert Bewust, Boeren van Nederland en Boerderijeducatie.”

Een gezicht en een stem

Ook wil Agrifirm boeren een gezicht en een stem geven. Afgelopen zomer lanceerde Agrifirm bijvoorbeeld de campagne: ‘Gebruik je boerenverstand’. Hierin worden consumenten bewust gemaakt van het werk van boeren, wat boeren doen om te verduurzamen en wat een boer nu precies aan een kilo kaas, kip of bospeen verdient. Arian merkte persoonlijk het effect van deze campagne: “Ik ontving veel telefoontjes en appjes van Agrifirm-leden, maar ook van mensen uit mijn omgeving. Zelfs een niet-Agrifirm klant was uiterst positief over deze Agrifirm-campagne. Het straalt natuurlijk af op de hele sector” zegt Arian. “Maar, voegt hij toe, “laat één ding duidelijk zijn, Agrifirm is geen NGO of iets dergelijks. Alles wat Agrifirm doet, heeft een duidelijk doel: positief bijdragen aan het rendement van leden en klanten. Dat zal nooit vertroebelen.”

Jonge generaties

Maatschappelijke acceptatie is natuurlijk belangrijk voor elke agrariër, maar in het specifiek ziet Arian jongere generaties hier soms mee worstelen. “Hoe zal de omgeving naar mij kijken? Deze vraag speelt voor jonge mensen echt een rol in hun keuze om óf voor een toekomst in de landbouw te gaan en bijvoorbeeld het bedrijf van hun ouders over te nemen, óf een ander pad in te slaan. Mijn generatie heeft die afweging over wat de maatschappij ervan vindt nooit hoeven maken. Nu speelt dat wel degelijk een rol. Laten we met elkaar werken aan een positief antwoord op deze vraag.”

Diverse samenstelling

De jongere generaties zijn ook duidelijk en actief vertegenwoordigd binnen Agrifirm. “We hebben een Jongerenraad met aanstaande bedrijfsopvolgers en boeren die net zijn gestart. Het geluid van jongeren is heel belangrijk voor een toekomstgerichte coöperatie. Onlangs hebben ze bijvoorbeeld hun visie op de strategie van Agrifirm gepresenteerd aan de directie”, aldus Arian. Ook de samenstelling van de 72-koppige Ledenraad is heel divers: zowel jong als oud én zowel man als vrouw is goed vertegenwoordigd. Arian: “Het is een mooie groep mensen, die ook alle regio’s, sectoren en specifieke gebieden vertegenwoordigen. Zo houden we voeling met alle mogelijke vraagstukken die spelen. Denk aan boeren in veenweidegebieden die met bodemverlaging te maken hebben. Of aan specifieke uitdagingen voor geiten- of fruittelers. Vaak worden leden van de Jongerenraad later lid van de Ledenraad. Dat is mooi om te zien.”

Passend in tijdsgeest

De coöperatievorm bestaat al heel lang in de landbouw en is volgens Arian nog springlevend. “Kijk maar naar andere sectoren, zoals de zorg- en de energiesector, daar wint deze organisatievorm terrein. Het past juist heel erg in deze tijdsgeest en de uitdagingen waar we met elkaar voor staan”, zegt Arian. “Ik ben inmiddels al meer dan 20 jaar lid van Agrifirm en coöperatieman in hart en nieren. Als boeren doen we op onze eigen boerderij allemaal ons eigen ding, maar we hoeven het niet allemaal alleen te doen. Samen bereiken we meer!”