Lees verder
Tijdens de algemene vergadering op dinsdag 12 april in Veenendaal hebben de leden van coöperatie AgruniekRijnvallei de jaarrekening voor 2021 vastgesteld. In het resultaat is rekening gehouden met een nog uit te betalen prijsreductie van bijna 1,1 miljoen euro. De coöperatie heeft het boekjaar afgesloten met een positief resultaat na belasting van circa 300.000 euro. De geldomzet steeg naar 322 miljoen euro.

De nog uit te betalen prijsreductie bedraagt 2,00 euro per ton over de afgenomen mengvoeders in 2021 en 1,0% over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen. Over 2021 heeft AgruniekRijnvallei in totaal ruim 8,7 miljoen euro aan korting uitgekeerd aan de afnemers. Naast de prijsreductie heeft de coöperatie ook bonus-, betalings- en ledenkortingen toegepast.

In voeders werd in een krimpende markt voor veevoer een volumestijging van 3% gerealiseerd. Ook de divisie Plant kende in 2021 een positieve omzetontwikkeling met een sterke groei in het klantenbestand. Hoewel er door de grondstoffenschaarste minder vraag naar overslag was, kon ook de op- en overslagactiviteit Rijnzate een omzetstijging realiseren. De negen Welkoopwinkels die AgruniekRijnvallei exploiteert hebben een in 2021 een omzetrecord gerealiseerd.

De algemene vergadering herkoos Menso Tijssen, fruitteler uit Altforst, voor een nieuwe zittingsperiode in het bestuur als voorzitter. Binnen het bestuur was André Wikkerink, varkenshouder uit Sinderen, aftredend en niet herkiesbaar. Als zijn opvolger is Angelo Tiggeloven, varkens- en melkveehouder uit Vragender, benoemd. Tijdens de vergadering werd ook afscheid genomen van Martin Grift. In september 2021 is hij als algemeen directeur opgevolgd door Arjen van Nuland.