NCR Code

Op 17 juni 2015 is de herziene NCR Code voor coöperatieve ondernemingen gepresenteerd (English version: NCR Governance Code for Cooperatives). Deze Code omvat gedragsregels die de transparantie en kwaliteit van het bestuur van coöperaties vergroten. De Code is in 2005 voor het eerst opgesteld en wordt regelmatig herzien onder regie van NCR zodat ze aansluit bij de nieuwe trends en ontwikkelingen op coöperatief en maatschappelijk gebied.

De coöperatie staat bekend als een transparante en democratische ondernemingsvorm met een strategie gericht op de lange termijn. Vanwege deze identiteit verdienen coöperatieve ondernemingen een eigen governance code. NCR besteedt veel aandacht aan professioneel bestuur, goed toezicht, en ledenbetrokkenheid. In de NCR Code zijn hiervoor richtlijnen en uitgangspunten geformuleerd. Omdat de inzichten – mede door ervaringen – veranderen, heeft NCR de Code opnieuw herzien en aangepast aan de eisen van deze tijd.

Ondernemen met een achterban

De NCR Code biedt uitgebreide informatie over de verschillende bestuurlijke modellen bij een coöperatie om zodoende de gebruiker van de NCR Code inzicht te verlenen over coöperatief ondernemerschap. De NCR Code is een hulpmiddel om coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en professioneel toezicht te verbeteren. De ‘regels’ komen voort uit de ‘good practices’ van de NCR-leden en zijn bedoeld ter inspiratie van coöperaties die hun bestuur en bestuursstructuur willen evalueren of veranderen. Wat nieuw is aan de NCR Code, ten opzichte van de vorige Code uit 2011, is dat deze code het zogenaamde ‘pas toe of leg uit’- principe hanteert. Dat wil zeggen dat er op de website van de coöperatie vermeld dient te worden op welke wijze de coöperatie de principes en regels van de Code het afgelopen jaar heeft nageleefd en, indien van toepassing, gemotiveerd uiteen te zetten waarom een regel niet is toegepast.

Aan de slag

De pdf-versie van de NCR Code voor coöperatieve ondernemingen is te downloaden. Ook kunt u gebruikmaken van een digitale checklist voor de evaluatie van de toepassing binnen de eigen coöperatie. Een Engelstalige versie van de Code – ‘NCR Governance Code for Cooperatives’ – is eveneens beschikbaar. Coöperaties kunnen zelf aan de slag met de code, desgewenst kan NCR adviseren bij toepassing van de NCR Code. NCR-leden kunnen de code nog in boekvorm opvragen.
De NCR-uitgave Coöperatie van september 2015 bevat een artikel waarin de belangrijkste wijzigingen in de NCR Code ten opzichte van de vorige versie centraal staan.

Monitoring NCR Code

Onlangs is NCR gestart met de monitoring van de NCR Code voor coöperatieve ondernemingen. Het doel van de monitoring is om inzicht te krijgen in de naleving van de Code. NCR analyseert jaarverslagen, statuten, reglementen en de website van de coöperatie op de toepassing van de Code of op een uitleg van niet-naleving. De resultaten van de monitoring worden geanonimiseerd gepubliceerd en gebruikt bij het opstellen van een herziene NCR Code die, naar verwachting, in 2019 gepubliceerd gaat worden.

Downloads: