Lees verder

De vereniging heeft ten doel de stoffelijke belangen van haar leden te  behartigen door het sluiten van overeenkomsten met en voor haar leden, betreffende het (doen) verstrekken dan wel faciliteren van de onderwijs-, kinder- en buitenschoolse opvang-  en daarmee samenhangende activiteiten geïnspireerd door, dan wel op basis van de antroposofie en de  pedagogische inzichten van Rudolf Steiner.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • Het (be)sturen van c.q. houden van toezicht op de onderwijs-, kinder- en buitenschoolse opvang- en de daarmee samenhangende activiteiten van de leden en het daartoe optreden als ‘bevoegd gezag’ zoals bedoeld in de wet op het primair onderwijs/voortgezet onderwijs;
  • Het verlenen of doen verlenen van service aan de leden in de meest uitgebreide zin;
  • Het, vooruitlopend op het eventuele lidmaatschap, (tijdelijk/interim) besturen van stichtingen;
  • Het verrichten van alle handelingen welke met voornoemde en/of doelstellingen in verband staan daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, alles genomen in de meest ruime zin.

Coöperatieve vereniging antroposofisch kindcentrum Midden Nederland

Besturingsmodel

Basismodel

Sector

Onderwijs

Omzet

 

Soort leden

Instellingen voor onderwijs

Aantal leden

 

Aantal medewerkers

 

Ledenraad

Nee

Jongerenorgaan

Nee

Laatst bijgewerkt op 29 juni 2020