Coöperatie Academie

Voor het goed functioneren van een coöperatie is het belangrijk dat u als bestuurder, toezichthouder of ledenraadslid beschikt over de juiste kennis en vaardigheden. Veel coöperaties investeren daarom in het opleiden van de mensen in het coöperatieve bestuur. Standaard-opleidingen voldoen echter vaak niet, omdat een coöperatieve onderneming op veel punten anders functioneert dan een ‘gewone’ onderneming. De NCR Coöperatie Academie biedt cursussen die hier op inspelen. 


Visie & toekomst

Ondernemen of besturen is vooruitdenken, inspelen op ontwikkelingen, anticiperen in plaats van reageren. Een goede toekomstvisie hebben als coöperatie is onmisbaar. De toekomstvisie is een stip op de horizon. De visie fungeert als instrument om beleidskeuzes te prioriteren: waar zet u op in als coöperatie en waaraan wordt prioriteit gegeven. 


Werving, selectie en inwerken

Hoe zoeken coöperaties nieuwe medewerkers, bestuursleden of ledenraadsleden. Welke aandachtspunten zijn er en welke adviezen geven andere coöperaties voor het werven van personeel. 


Toolkit

Handige tools voor communicatie. 


Duurzaamheid & innovatie

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Het is een belangrijke voorwaarde voor veel coöperaties om rendabel te blijven. Daarnaast biedt duurzaamheid kansen. Kansen voor de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en processen. Kansen voor ondernemers om nieuwe bronnen van inkomen aan te boren en bij te dragen aan maatschappelijke en politieke doelstellingen met betrekking tot verduurzaming.  


Diversiteit

Diversiteit binnen bestuur en toezicht is belangrijk omdat een team dat bestaat uit verschillende achtergronden, denkbeelden en ervaringen meer alternatieven kan bedenken om betere oplossingen te ontwikkelen. Dit helpt een coöperatie om beter te functioneren en tot betere besluiten te komen.  


Communicatie

NCR stelt communicatiemiddelen beschikbaar voor zijn leden. Deze hulpmiddelen kunnen gebruikt worden door een coöperatie voor de communicatie naar de leden, achterban of voor de interne communicatie.  


Coöperatie Magazine

Coöperatie is een kwartaaluitgave van NCR en biedt bestuurders, management en toezichthouders van coöperaties, en andere geïnteresseerden in coöperatief ondernemen, achtergrondinformatie en analyses. Specifieke coöperatiethema’s zoals ledenbetrokkenheid, financiering en governance vormen de rode draad. Ook op de bijbehorende trends, best practices en dilemma’s wordt ingegaan.  


Wat is een coöperatie?

Geschiedenis

Samenwerken of coöpereren is natuurlijk geen nieuw begrip. In tegendeel: samenwerkingsverbanden met coöperatieve eigenschappen zijn al meer dan duizend jaar oud. Doorgaans worden er drie golven van coöperaties onderscheiden, waarbij een (maatschappelijke) noodzaak zorgde voor een impuls van samenwerkingsverbanden. Gilden speelden een belangrijke rol in de middeleeuwen en vormen voor hedendaagse coöperaties nog steeds de blauwdruk. De eerste golf: middeleeuwen De eerste coöperatieve golf stamt grofweg uit de middeleeuwen (1000 - 1600). Ambachtslieden verenigden zich in gilden om zo kennis en kunde uit te wisselen en een sterkere onderhandelingspositie te verkrijgen, zowel op de markt…


Digitale Menings- en Besluitvorming

De coöperatie is een democratische organisatie. Ieder lid heeft (minimaal) één stem. Dat is in de wet verankerd en een van de grondbeginselen van de coöperatie. Een stem kan echter op meerdere manieren uitgebracht worden. Een van die manieren is het 'digitaal' uitbrengen van een stem.  Links en rechts wordt er al voorzichtig geëxperimenteerd met digitaal stemmen. Echter, het organiseren van een digitale stemronde mag niet zomaar. Zo moet deze mogelijkheid worden opgenomen in de statuten en moet het stemproces transparant zijn. In 2019 heeft NCR onderzoek gedaan naar Digitale Menings- en Besluitvorming binnen de…


Over de Coöperatie Code

Uitwerkingen

Om coöperaties te ondersteunen en te faciliteren bij het implementeren van de Principes en Voorschriften, bij de keuze voor een bepaald model en bij de verdere inrichting van de structuur van de coöperatie, zijn diverse toepassingen en uitwerkingen verzameld. Deze Uitwerkingen maken als zodanig geen onderdeel uit van de Coöperatie Code. De Uitwerkingen zijn bedoeld als leidraad, het al dan niet toepassen van de Uitwerkingen staat ter beoordeling van iedere coöperatie. De Uitwerkingen zijn bedoeld ter inspiratie, als handvatten, als good practices, ter ondersteuning van de coöperatie. De uitwerkingen van de Coöperatie Code 2019 zijn opgenomen…


Over de Coöperatie Code

Principes en voorschriften

De Coöperatie Code bestaat uit twee onderdelen: Principes en Voorschriften. De Principes zijn kenmerkend voor de coöperatieve rechtsvorm. Zij hebben betrekking op collectief ondernemerschap (de coöperatie voert een bedrijf), collectiviteit en wederkerigheid (de leden werken onderling en met de coöperatie samen hetgeen tot toegevoegde waarde leidt) en ledenbetrokkenheid. De Principes worden nader geconcretiseerd in een beperkt aantal Voorschriften. Deze Voorschriften bevatten gedragsregels of nadere bepalingen die een concretere toepassing van het Principe beschrijven. Het implementeren hiervan in de coöperatie zal de werking van en samenwerking binnen de coöperatie bevorderen.  1. Coöperatief ondernemerschap Principes 1. De…


Over de Coöperatie Code

Verhouding tot wetgeving en andere codes

Deze Code is aanvullend op de wet. Daar waar de wetgever reeds heeft voorzien in een dwingende regeling, wordt deze regeling niet (nogmaals) opgenomen in deze Code. Hiermee blijft de Code compact. Gezien de diversiteit aan coöperaties is het goed denkbaar dat de coöperatie een andere code (Governance Code Zorg 2017, Corporate Governance Code, etc) verplicht moet naleven. Hoewel nadrukkelijk getracht is de in deze Code opgenomen Principes en Voorschriften breed en algemeen toepasbaar te maken, kan de situatie zich voordoen dat er sprake is van strijdigheid tussen bepalingen van de Coöperatie Code 2019 enerzijds…


Over de Coöperatie Code

Het economische deel van het maatschappelijk leven kan op diverse wijzen gestalte krijgen. Eén ervan is de coöperatieve organisatie. Een vorm van gezamenlijke bedrijfsvoering, vaak als verlengstuk van de eigen onderneming van de coöpererende leden. Er zijn ook coöperaties van particuliere leden. Vaak behartigen deze praktische belangen van consumenten. Maar we zien ook een toenemende belangstelling voor de coöperatie bij partijen die zich bezighouden met digitale platformen, netwerken en blockchain: partijen die hier waarde creëren zijn op zoek naar meer democratische zeggenschap. In alle gevallen gaat het om een vereniging met een bedrijf. En in…


Hoe werkt een coöperatie?

Statuten en reglementen

Een coöperatie bestaat bij de gratie van de leden. Sterke statuten dragen bij aan een gestroomlijnde samenwerking. Het opstellen van statuten is niet de meest inspirerende bezigheid. Maar het is wel een belangrijke stap in de oprichting van uw coöperatie. Gelukkig hoeft u niet het wiel opnieuw uit te vinden.   Waar gáát het over? In de statuten staat waarom de coöperatie bestaat (de doelstellingen) en hoe de coöperatie bestuurd gaat worden. Statuten gaan dus over leden, bestuurders, vergaderen, financiën en verslaglegging. Droge kost, denkt u misschien. Dat kan zo lijken, maar van goed doordachte…


Hoe werkt een coöperatie?

Financiering

De coöperatie mag winst maken, maar dit is niet een doel op zich. De coöperatie bestaat in het belang van haar leden. De coöperatie moet voor haar leden van economisch voordeel zijn. De leden hebben een zakelijke overeenkomst met de coöperatie. Het is mogelijk dat de coöperatie hierbij marktconforme prijzen berekent. Als de coöperatie hierdoor winst zou maken, mag deze winst aan haar leden worden uitgekeerd. Door het ontbreken van een eigen winstoogmerk is de coöperatie in principe aangewezen op financiering door haar leden.  Voor deze financiering zijn in hoofdlijnen 3 modellen denkbaar: Model 1:…


Hoe werkt een coöperatie?

Fiscaliteiten

Vennootschapsbelasting (Vpb) Een coöperatie betaalt vennootschapsbelasting (Vpb) over de winst. De coöperatie mag de winst die zij heeft uitgekeerd aan haar leden-natuurlijke personen (in gewoon Nederlands: eenmanszaken, VOF) in principe aftrekken van haar eigen winst, en betaalt hier dan dus geen Vpb over. Dit noemen we “verlengstukwinst”, en het voorkomt een dubbele heffing. De leden-natuurlijke personen betalen zelf gewoon belasting (IB) over de door hen ontvangen winst. De wet geeft aan welk deel van de winst van de coöperatie kan gelden als verlengstukwinst. Dit deel (percentage) wordt bepaald door de kosten van de prestaties van…


Thema’s toegelicht

NCR richt zich op diverse actuele thema's binnen het coöperatief ondernemen. Enkele jaren stond een thema centraal. In 2018 was dit Generation Xchange, over het verbinden van verschillende generaties binnen de coöperatie. In 2019 was dit De Coöperatieve Dialoog. Alle informatie en opgedane kennis wordt op dit platform gedeeld in dossiers.  


Coöperatie starten?

Is een coöperatie iets voor mij?

Als je bedrijfsmatig met anderen wilt gaan samenwerken, kun je uit meerdere rechtsvormen kiezen, zoals de BV, de VOF, de stichting of de coöperatie. Welke vorm voor jou het meest geschikt is, hangt af van diverse factoren. Het onderscheid zit vooral in de mate van aansprakelijkheid, de flexibiliteit, en het fiscale gevolgen.  Hieronder treft u een overzicht van enkele verschillende rechtsvormen die mogelijk zijn in Nederland. Het overzicht bevat een korte omschrijving en een korte uitleg over de fiscaliteit en aansprakelijkheid die met deze rechtsvorm gepaard gaan. Wilt u weten of de coöperatie de juiste…


Coöperatie starten?

Het is belangrijk voor coöperaties om direct vanaf de start de juiste inrichtingskeuzes te maken. NCR helpt startende coöperaties met deze keuzes door zoveel mogelijk relevante onderwerpen al vooraf te bespreken zodat een vliegende start gemaakt kan worden. De resultaten worden in de statuten en reglementen verwoord en kunnen zodoende bij de notariële oprichting gebruikt worden. Met deze nieuwe activiteiten is NCR niet alleen het platform en kenniscentrum voor bestaande coöperaties, maar ook voor nieuwe en startende coöperaties.  NCR biedt naast de informatie op deze website ook begeleiding bij de keuze voor (en de oprichting…