Log in Item aanvragen
Coöperaties en hun leden verwerken tal van gegevens, waaronder persoonsgegevens zoals naam en contactgegevens. Als opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaan gelden. Deze wet is relevant voor eenieder die binnen de Europese Unie persoonsgegevens verwerkt en is daarmee zowel van toepassing op de individuele leden van een coöperatie, alsook op de coöperatie en haar leden tezamen.
Lotte Pouw, Sabina Kloppers

Uitgangspunt privacyrecht

Het privacyrecht is gestoeld op het principe dat de privacy van personen zoveel mogelijk beschermd dient te worden. Hier vloeien de algemene beginselen uit voort: zo mag u persoonsgegevens alleen gebruiken voor vooraf bepaalde doeleinden, moeten ze juist, accuraat en niet bovenmatig zijn en mag u ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. Daarnaast moet u de persoonsgegevens goed beveiligen en ervoor zorgen dat degenen op wie de gegevens betrekking hebben (de “betrokkenen”) goed worden ingelicht. Ondanks dat de technologische ontwikkelingen die zich sindsdien in rap tempo voordeden ervoor hebben gezorgd dat dit kader uit 1995 al snel verouderd was, zijn deze beginselen overeind gebleven.

Wat is er veranderd?

Hoewel de beginselen met de komst van de AVG overeind zijn gebleven, is er ook een aantal nieuwe verplichtingen bijgekomen en is een aantal andere verplichtingen aangescherpt.

Toestemming

Een van die aanscherpingen ziet op het verwerken van persoonsgegevens op