Log in Item aanvragen
Hoe verhouden bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) van een coöperatie zich tot elkaar? Hier valt geen eenduidig antwoord op te geven, het verschilt van coöperatie tot coöperatie. Daarnaast kan het ook van periode tot periode verschillen. Een heldere onderling afgestemde toezichtvisie en/of bestuurlijk toezichtkader zorgt er in ieder geval voor dat de verwachtingen over en weer in lijn lopen. En dit draagt zeker bij aan een soepel lopende governance binnen de coöperatie.
Marijke Flamman

Belang

Het is bekend dat de verhoudingen tussen het bestuur en de RvC niet in beton gegoten staan. Sommige Raden van Commissarissen zitten al dan niet tijdelijk dichter op het bestuur dan andere, en dit kan tot ‘wederzijds genoegen’ zijn. Toch kennen we allemaal voldoende voorbeelden van bestuurders en RvC-leden waar de samenwerking soms schuurt, of waar het samenwerken binnen de RvC zelf soms schuurt. Hoe goedbedoeld ook. Het is daarom van belang dat beide organen onderling helder krijgen welke rol ze van de ander mogen verwachten, wat ze over en weer als passend ervaren en hoe ze met elkaar wensen om te gaan. Immers de grens tussen besturen en toezicht houden is een rekbare, en kan tot ergernissen leiden als de verwachtingen niet matchen. Het regelmatig bespreken van de ervaringen

NOTEN 1 NVTZ, Zienderogen Beter II 2 https://www.cooperatie.nl/informatie/principes-en-voorschriften