Log in Item aanvragen
Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden(1). Deze wet beoogt (het toezicht op) de kwaliteit van de zorg en de aan zorg bestede gelden te verbeteren. De wet heeft ingrijpende consequenties voor zorgaanbieders, onder wie ook veel zorgcoöperaties(2).
Marijke Flamman

We gaan in dit artikel niet in op de in de wet opgenomen meldplicht, toelatingsvergunning en financiële eisen voor zorgaanbieders. We richten ons op de eisen die de WTZa stelt aan de bestuursstructuur van zorgaanbieders en wat dit betekent voor met name een zorgcoöperatie en zijn leden. En de gevolgen voor de aan de zorg te bestede gelden.

Voor wie geldt de wet?

De wet geldt alleen voor ‘zorgaanbieders’: aan de hand van de WTZa moet men beoordelen of men kwalificeert als ‘zorgaanbieder’. Dit geldt ongeacht de rechtsvorm. De grens ligt redelijk laag; iedere zorgorganisatie, die met de zorgverzekeraar een overeenkomst sluit voor de levering van zorg, wordt gekwalificeerd als zorgaanbieder.

Toegespitst

NOTEN (1) Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) (2) Het aantal actieve zorgcoöperaties is in 4 jaar tijd met 36% toegenomen. Steijn Luijendijk, ‘Het Nederlandse Coöperatieve Landschap – 2020’, website NCR, 11 december 2020.Zie www.cooperatie.nl/artikelen/het-nederlandsecooperatieve-landschap-2020