Log in Item aanvragen
Burgercollectieven maken een opmars in de maatschappij. Er is een grote diversiteit in sectoren en verschijningsvormen, zoals sociale ondernemingen, zorgcoöperaties, wijkcoöperaties, lokale fondsen en energiecoöperaties. Deze sociale ondernemingen hebben met elkaar gemeen dat het samenwerkende burgers verenigt rondom een maatschappelijk thema. Wat alleen maar te stimuleren is omdat eigen middelen worden gedeeld om maatschappelijke vraagstukken samen aan te pakken. Deze beweging kent een snelle groei en veel initiatieven komen nu in de professionaliseringsfase. Het enthousiasme van de initiatiefnemers wordt regelmatig geremd door praktische knelpunten, vaak doordat er geen passende rechtsvorm is en omdat financiering van deze ondernemingen lastig is. Een blik op deze burgerinitiatieven.
Arjen van Nuland

Grote verscheidenheid, collectieve kenmerken

Deze collectieven opereren vaak op buurt-, wijk- of dorpsniveau. Actieve burgers nemen de productie van producten en diensten op zich die eerder werden aangeboden door overheden, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Denk hierbij aan het buurthuis, zorg, energie, vervoer, voedsel en cultuur.

Deze burgers doen dit voor zichzelf en voor hun (lokale) gemeenschap omdat ze continuïteit of kwaliteit willen borgen voor nu en in de toekomst. Betrokkenheid bij deze initiatieven versterkt het gevoel onderdeel te zijn van en invloed te hebben op de lokale gemeenschap. Doordat burgercollectieven mensen aanspreken op hun gemeenschappelijke gevoel en verantwoordelijkheid weten zij bewoners te activeren om niet alleen betaald aan de slag te gaan, maar ook vrijwillig hun kennis en tijd in te zetten. De inzet van dit – vaak verborgen – sociaal kapitaal is van grote waarde voor de Nederlandse samenleving.

Ondernemend denken en handelen is een belangrijk kenmerk: publieke taken worden vanuit publieke