Log in Item aanvragen
De NCR Code voor coöperatieve ondernemingen wordt in 2019 herzien. Een onderzoek naar de toepassing, wenselijkheid en verbeterpunten wordt momenteel uitgevoerd. Met het oog op de herziening is prof.mr. Louis Houwen bereid gevonden zijn inzichten in en kennis over de diverse bestaande governancecodes in verschillende maatschappelijke sectoren en het bedrijfsleven met NCR te delen. Hierbij wordt ook ingegaan op de ontwikkelingen die we de afgelopen jaren op dit vlak kunnen constateren.
Marijke Flamman

In diverse codes (bijvoorbeeld de Governancecode Woningcorporaties 2015, De Nederlandse Corporate Governance Code 2016 en de Governancecode Zorg 2017), zien we een duidelijke verschuiving naar meer aandacht voor cultuur, gedrag en geschiktheid. In de eerste fase van zelfregulering door middel van codes lag de nadruk voornamelijk op formele organisatieregels met bijbehorende concrete ge- en verboden. Dit leidde tot een afvinkcultuur die zeker geen garantie bleek te geven voor goed bestuur en professioneel toezicht of het voorkomen van incidenten. Vaak waren deze regels tot stand gekomen in een reactie op (vermeende) misstanden. Deze negatieve invalshoek wordt meer en meer omgebogen naar codes die zien op waardecreatie en daarbij uitgaan van meer vertrouwen vooraf en verantwoording achteraf.

Waarom een code?

De NCR Code is een vreemde eend in de bijt van de diverse governancecodes. Immers de code ziet op zeer verschillende ondernemingen die werken vanuit één bepaalde rechtsvorm, en kunnen variëren van lokale energiecoö