Bestuurssamenstelling NCR

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van NCR op 19 april jl. zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd. Met de toetreding van mevrouw dr.ir. Inge de Vries, directeur-bestuurder van Coöperatie Boer en Zorg, en de heer ir. Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank, is het bestuur van NCR weer compleet.
Twee bestuursleden van NCR werden herbenoemd. NCR-voorzitter Dirk de Lugt, voorzitter van de Raad van Beheer van Royal Cosun, en de vicevoorzitter van NCR Rien van Doorn, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke FruitMasters, hebben een nieuwe bestuurstermijn van vier jaar aanvaard.

In het kader van het themajaar De Coöperatieve Dialoog. Menings- en besluitvorming werd tijdens de ALV een Proeftuin georganiseerd. Aan de hand van verschillende werkvormen, zoals een gesprek op voeten en een World Café Sessie,  ervoer men de coöperatieve dialoog. Deze dialoog stond in het teken van de strategie van NCR. De leden van NCR deden op deze manier  inspiratie op om binnen de eigen coöperatie aan de slag te gaan en ook gaven ze sturing aan de koers van NCR. Een beeldverslag van deze dag zal snel volgen op de themapagina De Coöperatieve Dialoog.


Het bestuur van NCR, 19 april 2018

19 april 2018